وای خدای من .... عزیزم داره میاد


خدایا شکرت49.gifاصلا باورم نمی شد که دوباره بتونم بعد
از 350 روز
عزیزمو ببینم 08.gifخیلی دعا کردم که
دوباره نسیمم بیاد پیشم08.gif

خیلی خوشحالم خیلیییییییییییییییییییی08.gif
دارم برای 10تیر لحظه شماری میکنم49.gif09.gif


08.gif11.gifخدا جون دوست داریم11.gif08.gif


49.gifاي خدا كي ميشه روزي كه بدون واهمه49.gif

49.gifبتونم عشقمو فرياد بزنم بين همه49.gif

49.gifبگيرم دستاي گرمشو تو دستام هميشه49.gif

49.gifبدونم دلم ديگه هم سفر تنهاييشه49.gif

49.gifنزنه شور جدايي دله تنگ و بي قرار49.gif

49.gifلحظه ديدن روي ماه اون گله بهار49.gif

49.gifمثه پروانه كه گرد گل همش پر ميزنه49.gif

49.gifدله تنگم نمي تونه از نگاش دل بكنه49.gif

49.gifبدوزم چشمامو تو چشماي پاك و بي رياش49.gif

49.gifبخونم راز قشنگ عشقو از تويه چشاش49.gif

49.gif09.gifبزنم بوسه به اون لبهايي كه دلم ميخواد09.gif49.gif

49.gifبدونه آرزومه فقط بهش خنده بياد49.gif

49.gifموهاي لطيفشو شونه كنم دونه دونه49.gif

49.gifبخونم ترانه مهر و وفا ، عاشقونه49.gif

49.gifبكنم زمزمه وقتي سر رو شونم ميزاره49.gif

49.gifعزيزت دوست داره ، بدون واست جون ميزاره49.gif49.gif08.gifدوست دارم نسیمم08.gif49.gif


 

11.gif11.gif11.gif11.gif11.gif11.gif/ 0 نظر / 13 بازدید